భారత్ బౌలింగ్ దెబ్బకు ఎవరైనా చిత్తే : స్వాన్

ప్రపంచంలో ఎంతటి జట్టు ఐనా ప్రస్తుత టీమిండియా ముందు తిరుగులేదు అని తెలిపారు. ప్రస్తుతం భారత్ బౌలింగ్ కఠినంగా వుంది. వారి…